یادبودی برای شهید شیدا ، آقا سید مرتضی آوینی ...


وقتی رد شوی از خودت ،

تا نبینی خودت را

و پای آن عهد ازلی که ستانده اند ، بمانی...

حتی اگر این دنیای دنی ناماندنی هر ثانیه به جنگت بیاید ؛

و تو مبارزه کنی تا آن خود خدایی ات ظهور کند ،

و آنقدر داغ به دلت بنشانی از

آنهایی که می شد ببینی و چشم پوشاندی،

بشنوی و گوش بستی،

بروی و ماندی ؛ و داشته باشی و نخواهی ؛

آن وقت است که خودت را فتح کرده ای ...

و بعد سرخی خونت توی رگ هات بی معنا می شود ،

و تنت انگار پیله ای ست که پروانه ات نمی کند ...


***

کاش خون را فتح کنیم ؛ مگر نه اینکه  إنَّ و َعدَاللهِ حَقًّا ؟
*فتح خون : یکی از آثار شهید آقا سید مرتضی آوینی