خدای من ؟


درد است که این رمـــضانٌ کریــــــم هم ، تو از ما بگذری و


ما از خودمان نگذریم ...


***


أنتَ المولا و أنا العَبد و هَل یرحمُ العبد إلّا المولا ...