سر مست ها ! بساط طرب را بیاورید ،


لب را بیاورید ، رطب را بیاورید ؛


انگورهای فصل اجابت رسیده اند


پیمانه های ماه رجب را بیاورید ...حلول هلال رجب مبارکتان...

امید که در پرتو الطافش ، جانمان جانی بگیرد برای بندگی بیش از پیشمان ...