همچین جایی ، خلوتش خوب است .

شلوغی به اینجا نمی آید ؛

جای هر کسی نیست آخِر ،

اگر هرکی به هرکی شد ، راه گم می شود ...

نا امن می شود و جای نا اهل ؛

امّا اگر از غیرش خالی شد ،

راه باز می شود برای  " اهل معنا" شدن ...

به حکم أنَّ اللهَ یَحولُ بَینَ المَرءِ وَ قَلبِه*..." دِل " را برای خودش می خواهد خدا ...

مالک دلت که شد ،

آن وقت خودت ، دل که هیچ ،

جانت را هم

اسماعیل راهش خواهی کرد ...*سوره مبارکه انفال/آیه 24